Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Holy Noga

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, annulering en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachten

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en / of diensten, waarvan de leverings- en / of afnameverplichting gespreid is over de tijd;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt informatie die hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat de ondernemer beschikbaar stelt en dat de consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en / of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van door de ondernemer georganiseerde producten en / of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Technologie voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Heilige Noga

Laan van Vollenhove 2535

3706HK Zeist

E-mailadres: info@holynoga.nl

KvK-nummer: 65519582

BTW-identificatienummer: NL001216163B86

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandkoming op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien zijn en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar worden gesteld, zodat deze gemakkelijk door de consument kunnen worden opgeslagen. op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch te lezen zijn en dat deze op verzoek van de consument kosteloos elektronisch of anderszins worden verstrekt. worden verzonden.

4. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de voor hem meest toepasselijke bepaling. .

5. Indien op enig moment één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de rest van de overeenkomst en deze voorwaarden van kracht en wordt de desbetreffende bepaling onverwijld vervangen door een bepaling die de reikwijdte van het origineel zoveel mogelijk benaderde.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen te worden uitgelegd ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in de

speciaal:

• de prijs inclusief belastingen;

• de mogelijke verzendkosten;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

• of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

• de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

• het niveau van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor de gebruikte communicatiemiddelen;

• of de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke manier deze voor de consument te raadplegen is; • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; • alle andere talen waarin naast het Nederlands de overeenkomst kan worden gesloten; • de gedragscodes waaraan de ondernemer is onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes elektronisch kan raadplegen; en • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een langdurige transactie. Artikel 5 – De overeenkomst 1. De overeenkomst komt tot stand, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ondernemer de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen. 4. De ondernemer kan zich – binnen de wet – informeren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een goede sluiting van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op basis van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of verzoek te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zendt de consument bij het product of dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen, dan wel een duidelijke verklaring omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de informatie opgenomen in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij de ondernemer deze informatie reeds aan de consument heeft verstrekt voordat de overeenkomst wordt uitgevoerd;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In het geval van een uitgebreide transactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

7. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betrokken producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wil behouden. Als hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht

hij zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer kenbaar te maken. De consument moet dit kenbaar maken met behulp van het modelformulier. Nadat de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen te retourneren. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van verzendbewijs.

4. Indien de klant na het verstrijken van de in de leden 2 en 3 genoemde termijnen niet heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of resp. het product niet aan de ondernemer is geretourneerd, de koop is een feit.

Bij levering van diensten:

5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6. Om gebruik te kunnen maken van zijn herroepingsrecht, dient de consument zich te houden aan de door de ondernemer bij het aanbod en / of uiterlijk bij de levering verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending maximaal voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag heeft betaald, stort de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terug. Voorwaarde is dat het product reeds door de webwinkelier is terug ontvangen of dat een sluitend bewijs van volledige retourzending kan worden overlegd. De terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethode die door de consument wordt gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. In geval van schade aan het product door onoordeelkundig gebruik door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product als de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, dit dient te gebeuren vóór het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3 uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts van toepassing indien de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. .

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

een. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor individuele kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

betreffende accommodatie, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsactiviteiten die op een specifieke datum of gedurende een bepaalde periode moeten worden uitgevoerd;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer variabele prijzen aanbieden voor producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop de ondernemer geen invloed heeft. Deze link naar schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit heeft bedongen en:

een. ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of

b. de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en typefouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de bestaande op de datum van totstandkoming van de overeenkomst wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de handelaar, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en aanspraken die de consument op grond van de overeenkomst tegen de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Retourzending van de producten dient in de originele verpakking en in nieuwstaat te verkeren.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor enig advies over het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie is niet van toepassing als:

De consument heeft de geleverde producten zelf gerepareerd en / of aangepast of door derden laten repareren en / of aanpassen;

• De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of worden anderszins onzorgvuldig behandeld of zijn in strijd met de instructies van de handelaar en / of zijn behandeld op de verpakking;

• De gebrekkigheid is geheel of gedeeltelijk het gevolg van voorschriften die de overheid heeft of zal stellen met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van verzoeken tot dienstverlening.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf heeft medegedeeld.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

4. Alle levertijden zijn indicatief. Aan een bepaalde periode kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 5. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk op het moment van levering wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze vermeld dat een vervangend artikel zal worden geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 7. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Artikel 12 – Duurtransacties: duur, annulering en verlenging Annulering 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld leveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten te allen tijde opzeggen met inachtneming van. van de overeengekomen beëindigingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand. 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, te allen tijde voor het einde van de opgegeven duur opzeggen, met inachtneming van de overeengekomen duur beëindigingsregels en voorschriften. een opzegtermijn van maximaal een maand. 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: • te allen tijde opzeggen en zijn niet beperkt tot annulering op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Uitbreiding

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

4. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, week- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden indien de consument deze verlengde overeenkomst aan het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan slechts stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van maximaal drie maanden indien de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eens per maand bezorgen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

6. Een overeenkomst met een beperkte duur voor de reguliere introductie van dagbladen, nieuws en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

7. Indien een overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar, kan de consument de overeenkomst te allen tijde na één jaar opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij redelijkheid en billijkheid in strijd zijn met de opzegging voor het einde van de overeengekomen duur . Actie.

Artikel 13 – Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 7 werkdagen na aanvang van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1 te zijn voldaan.

1. In het geval van een overeenkomst tot levering van een dienst, gaat deze termijn in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 3. Bij niet-betaling door de consument heeft de ondernemer het recht om, behoudens wettelijke beperkingen, de consument redelijke, vooraf aan de consument kenbaar gemaakte kosten in rekening te brengen. Artikel 14 – Klachten 1. De ondernemer heeft goed bekend gemaakte klachten en behandelt klachten volgens deze procedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling. 5. Bij klachten dient de consument zich eerst tot de ondernemer te wenden. Indien er nog geen oplossing is gevonden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de verklaring daarover is bindend en zowel ondernemer als consument gaan akkoord met deze bindende verklaring. Het indienen van een geschil bij deze geschillencommissie brengt kosten met zich mee die door de consument aan de desbetreffende commissie moeten worden betaald. Het is ook mogelijk om klachten te melden via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr). 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht door de ondernemer gerechtvaardigd wordt bevonden, vervangt of repareert de ondernemer de geleverde producten kosteloos.

Artikel 15 – Geschillen 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont. 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet nadelig zijn voor de consument en moeten schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op duurzame gegevens vervoerder.

TERUGSTUURBELEID

‘’ U heeft 14 dagen de tijd om uw pakket opnieuw naar ons terug te sturen. U bent niet verplicht om uw redenen voor het weigeren van het pakket te vermelden, maar we zouden het op prijs stellen. Feedback is waardevol voor ons, zowel positief als negatief. Na annulering heb je nog 14 dagen de tijd om het pakket naar ons terug te sturen. De verzendkosten die betaald zijn bij aankoop van ons product zijn gelijk aan het retourneren van het product. We zijn niet verplicht verzendkosten te betalen bij het retourneren van ons product, zelfs als u gratis verzending kreeg op het moment dat u ons product kocht. Controleer altijd de meest recente prijzen voor verzendkosten bij uw postpakketdienst in uw land. Als u gebruik gaat maken van het recht om onze producten te retourneren, moeten alle producten in originele / nette staat verkeren waarin u het artikel heeft ontvangen. Om gebruik te maken van de Return-to-entrepreneur, stuur ons een e-mail op info@holynoga.nl. Op het moment dat we alles in perfecte staat ontvangen, wordt het geld binnen 14 dagen na de geannuleerde artikelen terugbetaald.

terugroep formulier ( te gebruiken wanneer u een product retour wilt zenden)

  • Aan
    Holy Noga
    Laan van Vollenhove 2535
    3706HK Zeist
    Info@holynoga.nl

— Ik/Wij bevestigen hierbij dat de aangeschate producten getrouneerd worden volgens de algemene voorwaarden op de website van holynoga.nl

Besteld op(DD-MM-YYYY) :                                    Order Numb :

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam:

— Adres:

— Bank Account (gebruikt bij aanschaf)

— Handtekening ( alleen bij gebruik van dit formulier)

— Datum(DD-MM-YYYY):

× Stel hier je vraag aan ons